+359 2 976 13 13

Европейско финансиране

Внедряването на ERP, CRM и BI решения за управление на бизнес процесите във Вашата организация е възможно и с помощта на безвъзмездно финансиране със средства от еврофондове.


Тим ВИЖЪН България е в готовност да съдейства на своите клиенти при избора на подходящо решение, подготовката на проектната документация и кандидатстването за европейско финансиране.


Свържете се с нас сега, за да обсъдим възможностите за развитие на Вашия бизнес!

 

Процедура "Дигитализация на МСП"

/информацията е базирана на Индикативната годишна работна програма на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2019 г., одобрена на 30.11.2018 г./

 

Очакван старт на прием на проекти: м. ноември 2019 г.

 

Основната цел, която стои пред процедура "Дигитализация на МСП", е да помогне за развитие на управленския капацитет и растежа на малките и средни предприятия чрез разработване и внедряване на специализирани системи и приложения за управление на бизнеса. Чрез процедурата ще могат да се финансират разработването и внедряването на ERP, CRM и BI системи за фирмено управление и анализ.

 

За да бъде постигната тази цел, ще бъдат разпределени 30 000 000 евро (58 674 900 лв.) под формата на безвъзмездна финансова помощ по одобрените проекти.

 

За кого е предназначена процедурата:

За финансиране ще могат да кандидатстват:

 • Микро, малки и средни предприятия
 • Предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

 

Финансови параметри на процедурата:

 • Общ размер на предвидената безвъзмездна финансова помощ (БФП): 58 674 900 лв. (30 мил. евро)
 • Размер на БФП за проект: от 50 000 лв. до 391 166 лв.
 • Максимален процент на съфинансиране: 70 %

 

Допустими проектни дейности за финансиране:

 • Разходи за услуги по разработването и внедряването на системи за управление на бизнеса, управление на взаимоотношенията с клиенти, бизнес анализи и др.
 • Инвестиционни разходи за придобиване на ERP, CRM, MOM/MES, BI и други системи за управление, както и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, които допринасят за въвеждането на базираните на ИКТ системи

 

Приемът на проекти за кандидатстване по процедура "Дигитализация на МСП" се очаква да започне от ноември 2019 г. и да приключи до януари 2020 г. Очаквайте допълнителна информация за точната дата на старт на процедурата.

 

Междувременно, ще се радваме да ви демонстрираме възможностите на предлаганите от нас решения за управление на бизнеса и да обсъдим как те биха подобрили конкурентните позиции и перспективите за развитие на Вашата компания. Не се колебайте да се свържете с нас.

Процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Финансиране на ERP, CRM, BI с европейски средстваНово:   Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува пълен списък с проектите, предложени за финансиране по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ 

 

За кого е предназначена програмата:

 • Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Компании с минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.)
 • Компании, реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години, както следва:
  • микро предприятия - над 250 000 лв.
  • малки предприятия - над 750 000 лв.
  • средни предприятия - над 3 000 000 лв.
 • Компании, развиващи своята основна икономическа дейност в някой от следните сектори:
  • Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства
  • Интензивни на знание услуги
  • Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

 

Допустими дейности за финансиране:

 • Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/ международни стандарти
 • Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти
 • Внедряване и сертифициране на добри производствени практики
 • Ре-сертификация на системите за управление
 • Реинженеринг на процесите в предприятията
 • Разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
 • Придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
 • Инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
 • Услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service)

 

Размер на финансирането:

 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 70% от стойността на проекта
 • Размер на БФП за проект - 50 000 до 391 166 лв.

 

Срокове:

 • Старт на процедурата – 16 юни 2016 г.
 • Краен срок за подаване на проектни предложения – 15 август 2016 г.

 

​Подробна информация за Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и условията за кандидатстване за финансиране можете да намерите на адрес: http://www.opcompetitiveness.bg/

Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Земеделските стопани също могат да се възползват от съвременните системи за управление, като финансират внедряването им чрез европейски средства по Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства".

Финансирането е насочено към повишаване конкурентоспособността на българското земеделие чрез модернизиране на наличните материални мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането на нови технологии в производството, опазване на околната среда, спазване стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства.

 

Шанс да получат финансиране по тази програма имат проекти, които водят до подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство, като например:
1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;
4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

 

За кого е предназначена програмата:

 • земеделски стопани (физически и юридически лица), които са регистрирани като такива и имат минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро
 • признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти

 

Допустимите разходи, които могат да бъдат финансирани, са свързани със:

 • строителство, закупуване или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, която се ползва за земеделие
 • закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес
 • създаване и/или презасаждане на трайни насаждения
 • разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС
 • закупуване на съоръжения за пчеларство и оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти
 • закупуване на земя
 • рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване
 • закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг
 • ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи и други

 

Размер на финансирането:

Общият бюджет на програмата е в размер на 237 млн. евро, като одобрените проекти могат да разчитат на финансиране в размер на 50 % от сумата на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 15 000 евро.

 

Срокове:

Проектните предложения могат да се подават в периода от 26 октомври до 7 декември 2016 г.

 

Подробна информация за условията за кандидатстване по Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства можете да видите ТУК

Процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

В рамките на тази процедура можете да кандидатствате за финансиране внедряването на софтуер за управление на човешките ресурси във Вашето предприятие.

 

За кого е предназначена процедурата:

 • Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България, в съответствие с българското законодателство
 • Кандидатът да разполага с финансов капацитет (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс за последната и текущата финансови години), доказващи неговата финансова независимост и рентабилност

 

Размер на финансирането:

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 50 000 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 391 166 лева

 

Собствено участие на кандидата: 

 • За кандидати – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране
 • За кандидати – големи предприятия, се изисква минимално съфинансиране в размер на 20% от общата стойност на проекта

 

Срокове:

Краен срок за кандидатстване: 14 Юни 2016 г., 17:30 ч.

Решения, които предлагаме с тази услуга.
ERP системи
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynami
Повече
Business Intelligence
Tableau BI Software
Повече от 86 000 организации от цял свят се дов
Повече
Business Intelligence
JetReports
JetReports - модерен инструмент за създаване на
Повече
CRM системи
Microsoft Dynamics 365 CRM
С Microsoft Dynamics 365 CRM превръщате контакт
Повече
ERP Add-ons
Add-ons
Допълнителните функционалности към Microsoft Dy
Повече
Имате нужда от помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!Пишете ни